R词云代码

library(jiebaR)
library(wordcloud2)
#data <- read.csv("d.csv",encoding="UTF-8")
data <- readLines("d.csv",encoding="UTF-8")
data <- unique(data)# 去除重复的数据
data <- gsub('[a-zA-Z0-9]',' ',data)
#data<-sample(data,50)
data <- gsub('[的是了不在上也对]',' ',data)
cutter=worker() #结巴分词实例cutter
text<-segment(data, cutter, mod = NULL)
data=freq(text)
text
wordcloud2(data,shape = 'circle')
#wordcloud2(data,shape = 'star')
```{r}
library(jiebaR)
library(jiebaRD)
library(wordcloud2)
t="随着社会的发展,人们的交通工具也发生了很大的变化,从前出门只能坐绿皮火车,而如今有了十分方便的高铁。从前很少有人坐得起飞机,而如今坐飞机已经不再是新鲜事了。人们的生活水平越来越高,因此大多数人在节假日的时候都会出门旅行,无论是出国游还是国内游,最常用的交通工具就是飞机。中国的飞机场有大大小小上百座,而有一座最忙的机场,年吞吐量比肩世界第一忙的机场。"
txt <- worker()
text<-segment(t, txt, mod = NULL)
text <- gsub('[的是有了而不在上也对]',' ',text)
data=freq(text)
data
wordcloud2(data,shape = "start")

```